วิดีโอสอนเขียน PHP

Loading...

15 พ.ค. 2556

สร้างตารางเรียน ตารางสอนด้วย PHP

ตัวอย่างการสร้างตารางเรียน ตารางสอน เป็นซอร์สโค๊ดที่ได้จากคำถามในฟอรั่ม PHP ของเว็บไซต์ thaicreate.com ที่ผมเคยตอบเอาไว้ครับ โดยการดึงค่าจากฐานข้อมูลมาเก็บไว้ที่อาร์เรย์ แล้ววนลูปแสดงค่าอาร์เรย์ออกมาเป็นตาราง โดยสามารถปรับแต่งค่าในอาร์เรย์เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละท่านได้ตามความต้องการครับ

รูปตัวอย่างการสร้างตารางเรียน ตารางสอนด้วย PHP


<?php

$timeArr = array( 
  0 => array( "start" => "08:30", "stop" => "09:20"), 
  1 => array( "start" => "09:20", "stop" => "10:10"), 
  2 => array( "start" => "10:15", "stop" => "11:05"), 
  3 => array( "start" => "11:05", "stop" => "11:55"), 
  4 => array( "start" => "11:55", "stop" => "12:45"), 
  5 => array( "start" => "12:45", "stop" => "13:35"), 
  6 => array( "start" => "13:35", "stop" => "14:30"), 
  7 => array( "start" => "14:30", "stop" => "15:20"), 
  8 => array( "start" => "15:20", "stop" => "16:10"), 
  9 => array( "start" => "16:10", "stop" => "17:00"), 
  10 => array( "start" => "17:00", "stop" => "17:50")
 );

//DATABASE to Array
//วนลูปฐานข้อมูล มาเก็บในรูปแบบ Array
$timeTeach = array(
 0 => array( 
  array('time' => '08:30-11:55', 'title' => '4312405 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร'), 
  array('time' => '13:35-15:20', 'title' => '4312605 ระบบฐานข้อมูล')
  ),
 1 => array(
  array('time' => '12:45-16:10', 'title' => '4312502 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์')
  ),
 2 => array(),
 3 => array(),
 4 => array(),
 5 => array(),
 6 => array(),
 7 => array()
);
//End การจัดรูปแบบข้อมูล

/* Head Column */
function createCol($arr){
 $row = "";
 foreach( $arr as $data )
 {
 $row .= '<td>' . $data['start'] . '-' . $data['stop'] . '</td>';
 }
 return $row;
}

/* Key Positon */
function getCol($haystack, $keyNeedle)
{
  $i = 0;
  foreach($haystack as $arr)
  {
    if($arr['start'] == $keyNeedle)
    {
      return $i;
    }
    $i++;
  }
}

/* Time Range */
function getTimeRange($timeT, $timeCol){
 $data = array();
 foreach($timeT as $timeA){
 $time = $timeA['time'];
 if(!$time) continue;
 $tm = explode("-", $time);
 //echo '
', print_r($tm,true) ,'
'; $start = getCol($timeCol, $tm[0]); $end = getCol($timeCol, $tm[1] ); $colspan = $end - $start; $data[$tm[0]] = array('colspan' => $colspan, 'title' => $timeA['title']); } return $data; } $list = ""; echo '<table border="1" width="90%" align="center" cellspacing="0">'; echo '<tr><td> </td><td> </td>'. createCol( $timeArr ) .'</tr>'; foreach($timeTeach as $i=>$arr){ //ค้นหาข้อมูลในตารางลงทะเบียน //นับช่วงเวลา start_time กับ stop_time ว่ามีกี่ช่อง $timeT = $timeTeach[$i]; $arrRange = getTimeRange($timeT, $timeArr); //echo '
', print_r($arrRange,true) ,'
'; $no = $i + 1; $list = '<tr>'; $list.= '<td rowspan="2" class="no">'.$no.'</td>'; $list.= '<td>ลายเซ็น</td>'; $chkCol = 0; $col = 0; foreach( $timeArr as $timeA ) { $highlight = ""; $colspan = ""; if($chkCol < ($col-1) && $col != 0){ $chkCol++; continue; } $col = 0; $chkCol = 0; if(!empty($arrRange[trim($timeA['start'])])){ $col = $arrRange[trim($timeA['start'])]['colspan']; $highlight = "highlight"; $colspan = 'colspan="'.$col.'"'; } $list.= '<td '.$colspan.' class="'. $highlight .'"> </td>'; } $list.= '</tr>'; $list.= '<tr>'; $list.= '<td>เอก/รุ่น/ห้อง</td>'; foreach( $timeArr as $timeA ) { $highlight = ""; $colspan = ""; if($chkCol < ($col-1) && $col != 0){ $chkCol++; continue; } $title = " "; $col = 0; $chkCol = 0; if(!empty($arrRange[trim($timeA['start'])])){ $col = $arrRange[trim($timeA['start'])]['colspan']; $title = $arrRange[trim($timeA['start'])]['title']; $highlight = "highlight"; $colspan = 'colspan="'.$col.'"'; } $list .= '<td '.$colspan.' class="'. $highlight .' title">' . $title . '</td>'; } $list .= '</tr>'; echo $list; } echo '</table>'; ?>


ที่มา : http://www.thaicreate.com/php/forum/094496.html


บทความที่เกี่ยวข้อง